• Normal Room

  • Salla e Darsmavé 2

Mundësi Punësimi

Hotel swiss ofron mundësi punësimi për ekspertë të fushave të ndryshme, veçanërisht ata që ofrojnë kualifikimet e nevojshme, aftësitë dhe përvojën e përshtatshme dhe që kanë respekt të lartë për Klientet (mysafirët) që është në qendër të vëmendjes së sistemit tonë të vlerave.Ne dëshirojmë që të inkurajojmë veçanërisht të rinjtë, Femrat dhe Mashkujt. Hotel Swiss përmes njoftimeve për vende të lira pune, ofron mundësi të njëjta për të gjithë kandidatët pa ndonjë dallim apo diskriminim. Mundesi aplikimi kan të gjith nga mosha 18-60

Sektoret: Kuzhinjer”e”,ose ndimës”e”. Kamajer”e”,(Shërbyes”e”). Bar (Shankist”ë”).Pasteues ose Pastruese.

Emri dhe mbiemri (e domosdoshme)

Vendbanimi Juaj (e domosdoshme)
[dynamictext Vendbanimi class:Vendbanimi "Vendbanimi juaj"]

Ditlindja Juaj (Muaj/Dita/Viti)

Numri Juaj i Telefonit

Numri Juaj i Telefonit

Sa vite keni përvoj punë (Përshkruani Detalisht)

Në cilin Sektor Dëshironi të Punesoheni

Gjith ata qé organizojn Ahengjet e tyre Familjare né Hotel Swiss, Fitojn té drejten pér té hyr né gar, pér te fituar njé IPHONE 6